Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Atofio Kosmima και περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους, καθώς η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται τη ρητή συναίνεσή σας και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους παρακάτω όρους, παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα τη χρήση του δικτυακού μας τόπου.  

Το Atofio Kosmima διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους υφιστάμενους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, όποτε επιθυμεί και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τους Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους τρέχοντες όρους.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το Atofio Kosmima δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία 

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, κειμένων κ.α. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, τα δικαιώματα επί της οποίας ανήκουν στο Atofio Kosmima ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορά και είναι κατοχυρωμένα ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας του κατόχου. Το λογότυπο «atofio kosmima» αποτελεί νομίμως κατοχυρωμένο στο Υπουργείο Εμπορίου σήμα, αποτελεί συνεπώς πνευματική ιδιοκτησία του Atofio Kosmima και χρησιμοποιείται νομίμως από αυτό. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι δυνατόν να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Είναι σαφές ότι όλα τα σήματα, λογότυπα, έγγραφα, κείμενα, αρχεία, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά κα. που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό μας Τόπο προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν ή να διανεμηθούν, με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης. Η πρόσβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει, συνεπώς, να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιονδήποτε συμβόλων, λογότυπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Το Atofio Kosmima εφαρμόζει επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων»), από το Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», Π.Δ. 207/1998, 79/2000, άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, Ν. 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και Ν. 4624/2019 - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αναφορικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Και Απορρήτου (GDPR) δείτε εδώ.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το Atofio Kosmima έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αρτιότητα τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών, ειδικότερων σχολίων κα. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει εκ παραδρομής σφάλματα όπως τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης. To Atofio Kosmima δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν πωλείται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email.

Επίσης, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης του ιστοτόπου μας λόγω ακύρωσης παραγγελιών από μη εκτέλεση ή καθυστέρησή τους ή λόγω αδυναμίας παροχής υπηρεσιών, προϊόντων και πληροφοριών που διατίθενται από τον ιστότοπό μας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς, ούτε υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης. Καμία ευθύνη δεν φέρει το Atofio Kosmima για οποιασδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου μας λόγω δικής του αμέλειας κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών και των επιλογών που παρέχονται από αυτόν. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που το ίδιο παρέχει ή υπηρεσίες που προσφέρει μέσω του ιστοτόπου του. Εφόσον  για οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.) ή κάποιον άλλο λόγο εκτός της σφαίρας επιρροής μας, δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί η αποστολή ή παράδοση των προϊόντων, θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή μέσω του email που έχετε δηλώσει στο κατάστημά μας, προκειμένου να μας δηλώσετε πώς επιθυμείτε να συνεχίσουμε. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για όποια κατάσταση διαμορφωθεί άνευ δικής του υπαιτιότητας.

4.  Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα χρησιμοποιούν με σύννομο και πρόσφορο τρόπο το  ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επομένως, οι χρήστες - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo Atofio Kosmima για:

4.1. Να αποστέλλουν, να δημοσιεύουν, να αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή να μεταδίδουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο, το οποίο:

 • αντιτίθεται με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
 • οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

4.2. Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του e-shop να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Atofio Kosmima ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτύου του Atofio Kosmima, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο e-shop.

4.3. Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

4.4. Να παραβιάζουν ηθελημένα ή αθέλητα της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

4.5. Να παρενοχλούν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο.

4.6. Να συλλεγούν ή να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους ή/και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν το Atofio Kosmima για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

5. Αποστολές προϊόντων και διαθεσιμότητα

5.1. Αποστολές προϊόντων

 • Στις παραγγελίες με αξία άνω των 29,00€ προσφέρεται δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα μέσω της ELTA Courier.
 • Οι παραγγελίες με αξία χαμηλότερη των 29,00€ επιβαρύνονται με μεταφορικά κόστη 2,90 € για την αποστολή τους με τα ELTA Courier.
 • Η αντικαταβολή για τις παραγγελίες με αξία χαμηλότερη των 29,00€ επιβαρύνεται με το κόστος του 1,50 €.
 • Το κατάστημα μας προσφέρει εναλλακτικές επιλογές αποστολής όπως είναι η ACS και η Speedex με επιβάρυνση που υπολογίζεται αυτόματα με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας.
 • Σε απομακρυσμένες περιοχές τα δέματα θα παραλαμβάνονται από τα ΕΛΤΑ της περιοχής εκτός αν ο πελάτης επιθυμεί με εξτρά χρέωση να αποσταλούν με ACS ή Speddex
 • Για παραδόσεις απογεύματα ή Σάββατο υπάρχει extra χρέωση.
 • Για δέματα εκτός Ελλάδας υπάρχει διαφορετική χρέωση ανά περίπτωση. Η αποστολή των προιόντων πραγματοποιείται εντός 24 ωρών εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα και η παράδοση γίνεται από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Εάν το προϊόν είναι κόσμημα και στην περιγραφή του αναγράφεται η φράση «Κατόπιν Παραγγελίας» σημαίνει ότι το προϊόν έχει εξαντληθεί και η παραλαβή του από εσάς θα γίνεται εντός 30 ημερών. Εάν το προϊόν είναι ρολόι και στην περιγραφή του αναγράφεται η φράση "διαθέσιμο 1-3 μέρες" ή "διαθέσιμο 4-10 μέρες" σημαίνει ότι πιθανότατα υπάρχει απόθεμα στην ανάλογη αντιπροσωπεία και η παραλαβή του από εσάς θα γίνεται εντός του διαστήματος που αναφαίρετε . Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, έλλειψη προϊόντος από την εταιρεία κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που θα μας έχετε παράσχει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε ή όχι την ολοκλήρωσή της.

5.2. Διαθεσιμότητα

 • Αμεσα διαθέσιμο: η αποστολή του γινεται εντός 24-48 ωρών.
 • Διαθέσιμο 1-3 μέρες: αφού εκλεχθεί η διαθεσιμότητα στην εκάστοτε εταιρεία  η αποστολή του γίνεται εντός 24-36 ωρών.
 • Διαθέσιμο 4-10 μέρες: αφού εκλεχθεί η διαθεσιμότητα στην εκάστοτε εταιρεία  η αποστολή του γίνεται εντός 4-10 μέρες .Αν το προϊόν έχει εξαντληθεί από την εκάστοτε εταιρεία θα ενημερωθείτε με mail και  sms 
 • Εάν το προϊόν είναι κόσμημα και στην περιγραφή του αναγράφεται η φράση «Κατόπιν Παραγγελίας» σημαίνει ότι το προϊόν έχει εξαντληθεί και η παραλαβή του από εσάς θα γίνεται εντός 30 ημερών. Εάν το προϊόν είναι ρολόι και στην περιγραφή του αναγράφεται η φράση «Κατόπιν παραγγελίας» σημαίνει ότι πιθανότατα υπάρχει απόθεμα στην ανάλογη αντιπροσωπεία και η παραλαβή του από εσάς θα γίνεται εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, έλλειψη προϊόντος από την εταιρεία κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που θα μας έχετε παράσχει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε ή όχι την ολοκλήρωσή της.

6. Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής σύμφωνα με τις ανάγκες σας:

 • Πληρωμή με Αντικαταβολή.

Η πληρωμή της παραγγελίας σας πραγματοποιείται κατά την παράδοση και παραλαβή των προϊόντων στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

Με αγορές από 29,00 € και άνω τα έξοδα αντικαταβολής είναι δωρεάν.

 • Πληρωμή μέσω PAYPAL.

Με την επιλογή PayPal ως τρόπο πληρωμής, ανακατευθύνεστε στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας. Το PayPal είναι ένας ασφαλής και διαδεδομένος τρόπος πληρωμής και μεταφοράς χρημάτων ηλεκτρονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε δημιουργήσει τον προσωπικό σας λογαριασμό στην πλατφόρμα PayPal (www.paypal.com), η οποία διατηρεί τα στοιχεία καρτών/λογαριασμών σας και δεν τα κοινοποιεί στην επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε να καταχωρείτε σε κάθε συναλλαγή σας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή του λογαριασμού σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να θυμάστε τον προσωπικό σας κωδικό στο PayPal.

 • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό σε έναν από τους παρακάτω αριθμούς λογαριασμού:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR7401101640000016400958423

Δικαιούχος ΠΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ALPHA BANK

IBAN: GR1401403470347002002007215

Δικαιούχος ΠΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

EUROBANK

IBAN: GR9102604080000820200092548 

Δικαιούχος ΠΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

IBAN: GR2501717250006725138755416

Δικαιούχος ΠΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω e-mail το παραστατικό κατάθεσης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας.

 • Εξόφληση & Παραλαβή από το κατάστημα

Η πληρωμή της παραγγελίας σας πραγματοποιείται κατά την παραλαβή των προϊόντων σε ένα εκ των φυσικών μας καταστημάτων, κατόπιν επικοινωνίας σας με το Atofio Kosmima.

7. Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή αυτών, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλαδή χωρίς να έχουν φορεθεί, αλλοιωθεί ή λερωθεί τόσο τα προϊόντα όσο και οι συσκευασίες τους, ενώ θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως και την κάρτα αλλαγής τους. Επίσης, θα πρέπει να μας επιστραφούν όλα τα συνοδευόμενα έντυπα (απόδειξη αγοράς , εγγύηση, εγχειρίδιο λειτουργίας κτλ) και το προϊόν να αποσταλεί σε ασφαλή συσκευασία ώστε να μη φθαρεί κατά τη μεταφορά του. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές εάν έχει γίνει ειδική παραγγελία του προϊόντος ή έχει τροποιηθεί έπειτα από αίτημα του πελάτη και εάν τα προϊόντα έχουν φθορές που προκλήθηκαν κατά το άνοιγμα τους, για τις οποίες η ευθύνη επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, το κατάστημά μας δε θα δεχθεί την επιστροφή των προϊόντων. Σε περίπτωση, όμως, που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα προς επιστροφή.

Μετά την παρέλευση των 14 ημερών, υπεύθυνες για οποιεσδήποτε απαιτήσεις καθίστανται οι επίσημες αντιπροσωπίες Ελλάδος για τις μάρκες που αντιπροσωπεύουν, οι οποίες και καλύπτουν με την εγγύηση που συνοδεύει το ωρολόι σας, κάθε μορφής πρόβλημα που τυχόν προκύψει. Σε περίπτωση κράτησης προϊόντων σε ένα από τα φυσικά μας καταστήματα με προκαταβολή, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνο με την ολοκλήρωση της αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων.

Εάν επιθυμείτε την επιστροφή προϊόντος παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα επιστροφής.

8. Αλλαγές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε τα προϊόντα που αγοράσετε, χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την αλλαγή αυτών, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος βαρύνει το Atofio Kosmima. Αλλαγές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να αλλάξετε βρίσκονται στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλαδή χωρίς να έχουν φορεθεί, αλλοιωθεί ή λερωθεί τόσο τα προϊόντα όσο και οι συσκευασίες τους, ενώ θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως και την κάρτα αλλαγής τους. Επίσης, θα πρέπει να μας επιστραφούν όλα τα συνοδευόμενα έντυπα (απόδειξη αγοράς , εγγύηση, εγχειρίδιο λειτουργίας κτλ) και το προϊόν να αποσταλεί σε ασφαλή συσκευασία ώστε να μη φθαρεί κατά τη μεταφορά του. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος που πρόκειται να αλλαχθεί. Σημειώνεται ότι αλλαγές δεν γίνονται αποδεκτές εάν έχει γίνει ειδική παραγγελία του προϊόντος ή έχει τροποιηθεί έπειτα από αίτημα του πελάτη και εάν τα προϊόντα έχουν φθορές που προκλήθηκαν κατά το άνοιγμα τους, για τις οποίες η ευθύνη επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, το κατάστημά μας δε θα δεχθεί την αλλαγή των προϊόντων. Σε περίπτωση, όμως, που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η αλλαγή των προϊόντων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα προς αλλαγή.

Μετά την παρέλευση των 14 ημερών, υπεύθυνες για οποιεσδήποτε απαιτήσεις καθίστανται οι επίσημες αντιπροσωπίες Ελλάδος για τις μάρκες που αντιπροσωπεύουν, οι οποίες και καλύπτουν με την εγγύηση που συνοδεύει το ωρολόι σας, κάθε μορφής πρόβλημα που τυχόν προκύψει. Σε περίπτωση κράτησης προϊόντων σε ένα από τα φυσικά μας καταστήματα με προκαταβολή, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνο με την ολοκλήρωση της αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων.

Εάν επιθυμείτε την αλλαγή προϊόντος παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα αλλαγής.

9. Τιμές Προϊόντων

Οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24% και τον φόρο πολυτελείας. Το Atofio Kosmima επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές οποτεδήποτε. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών δεν επιβαρύνονται με επιπλέον τόκο.

10.  Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Atofio Kosmima διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

11. Χρώμα λευκόχρυσου

Τα κοσμήματα  σε λευκόχρυσο μετά την χρήση παίρνουν το φυσικό τους χρώμα που είναι υπόλευκο καθώς φεύγει το πλατίνωμα τους

12. Προκαταβολή 

Σε όλες τις παραγγελίες που τα κοσμήματα κατασκευάζονται κατα παραγγελία του πελάτη (πχ βέρες), προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής χρειάζόμαστε προκαταβολή τουλάχιστον το 20% της αξίας των προϊόντων. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατασκευής τα προϊόντα κρατούνται σε ένα από τα καταστήματά μας ή αποστέλονται στον πελάτη μέσω μεταφορικής εταιρείας. Άν μετά από 3 μήνες ο πελάτης δεν έχει παραλάβει την παραγγελία του και δεν έχει υπάρξει κάποια επικοιωνία με το κατάστημα, τα κοσμήματα λιώνονται και η παραγγελία του ακυρώνεται.

13.Αποχρωματισμός ασημένιων επιχρυσωμένων και ασημένιων ροζ επιχρυσωμένων 

Το κατάστημα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για κοσμήματα που ειναι επιχρυσωμένα είτε στο ροζ είτε στο χρυσό χρώμα .Καθώς ειναι επίστρωση χρυσού και όχι η σύσταση του μεταλου

14.Ειδικές κατασκευές και νούμερα σε δαχτυλίδια

Τα νούμερα του δαχτυλιδιού ειναι αποκλιστική ευθύνη του πελάτη και το atofiokosmima ουδεμία σχέση έχει με την επιλογή τους 

English/Αγγλικα

1. OVERVIEW

This website is operated by Atofio Kosmima. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Atofio Kosmima. We offer this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Use”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Use apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Use carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If you do not accept the following terms, please stop using our site immediately.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms and Conditions of Use. You can review the most current version of these Terms at any time on this page. Atofio Kosmima reserves the right to update, change or replace any part of these Terms of Use by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

2. GENERAL CONDITIONS

 • The Customer must be minimum 18 years old to subscribe via the Website. Atofio Kosmima does not, in accordance with Greek and EU law, accept any credit purchases to persons below 18 years of age.
 • You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
 • A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.
 • We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

3. PERSONAL DATA

Atofio Kosmima strictly applies the principles of personal data protection, provided by International, European and Greek law.

For more information about our online store policy regarding the Protection of Personal Data and Privacy (GDPR) see here.

4. INTELECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

The Website and all its content is owned by Atofio Kosmima or its licensors. The information is protected by intellectual property and marketing legislation. This means that trademarks, company names, product names, may not be copied or used without the prior written consent of Atofio Kosmima. Even though images and graphics, design, layout and information about products, services and other content may be downloaded, copied or used without the consent of Atofio Kosmima.

All rights on industrial and intellectual property of the website, as well as all content in it, are property of Atofio Kosmimma. Any use of the website or its content must be exclusively for particular purposes.

It is exclusively reserved for Atofio Kosmima, any other use involving copying, reproduction, distribution, transformation, public communication or any other similar action, of part or the whole of the content of the website, and thus no user will be allowed to carry out these actions without prior written authorization from Atofio Kosmima.

5. PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Use, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose, (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts, (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances, (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others, (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability, (f) to submit false or misleading information, (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet, (h) to collect or track the personal information of others, (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape, j) for any obscene or immoral purpose or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

6. ERRORS AND INACCURACIES

Atofio Kosmima shall have no liability in case of image or typographical errors of the products on the Website, e.g. errors in the product description or technical specification, inaccurate prices and price adjustments (such as changed prices from suppliers, change in currencies, product shipping charges). Atofio Kosmima is entitled to rectify any such errors and, at any time without prior notice (including after you have submitted your order), to change or update the information. All images on the Website shall be considered solely as illustrations. Such illustrations do not guarantee to reproduce the exact appearance, function or origin of the product. We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.

We reserve the right to limit the quantities of any products that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at any time without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time.

We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

Atofio Kosmima is not responsible for any information by third parties provided for on the Website.

7. MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice. We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time. We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

8. LIMITATION OF LIABILITY

Both the access to the website as well as the non-consent use that may be undertaken from the information in such website is the responsibility of the person doing it. Atofio Kosmima shall not be held responsible for any consequence, harm or damage that may result from this access or use of information. Atofio Kosmima shall not be held responsible for any security error, that may be produced nor the harm caused to the IT system of the user (hardware and software), or to any folders or documents in such computer, as a consequence of: a) presence of a virus in the user’s computer used to access the services and content of the website, b) browser malfunction, c) outdated versions of browser.

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable. You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you. You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk.

In no case shall Atofio Kosmima be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility.

9. THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties. Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties. We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

10. RETURNS AND CHANGES OF PRODUCTS

You have the right to return or change the products you buy, without having to let us know the reason why you wish to return or change them, within fourteen (14) days from the date you receive them. In this case, only the direct cost of returning the products is borne by you. The cost of shipping the new product (in case of change) is borne by Atofio Kosmima. Returns and changes are accepted only if the products you wish to return are in the same excellent condition in which you received them, ie without having worn, altered or soiled both the products and their packaging and if they necessarily carry their change card. Also, all the accompanying forms (purchase receipt, warranty, operation manual, etc.) must be returned to us and the product must be sent in a safe package so that it does not wear out during transport. We do not bear any responsibility for any loss or damaged during the transport of the product. Returns and changes are not accepted if the product has been specially ordered or modified at the customer's request and if the products have damage caused on opening, for which the customer is solely responsible. In case the above is not observed, our store will not accept the return or change of products. However, in case the above conditions are met, your refund or receipt of the new product will be completed within thirty (30) days from the date we receive the products for return or exchange.

After the expiration of 14 days, the official representations of Greece become responsible for any claims for the brands they represent, which cover with the guarantee that accompanies your watch, any kind of problem that may arise. In case of booking products in one of our physical stores with a deposit, the deposit is refundable only upon completion of the purchase of the specific products.

11. FORCE MAJEURE

Atofio Kosmima is not liable for any delays caused by circumstances beyond Atofio Kosmima ’s control, e.g. general labour dispute, acts of war, fire, lightning, terrorist attacks, changed governmental orders, technical problems, defects in power / tele-/ computer communications or other communication and defects or delays in the service by sub-suppliers due to circumstances set forth above. Such circumstances shall result in relief from damages and other measures. If any such situation should arise, Atofio Kosmima shall inform the Customer accordingly both at the beginning and the end of the period for the current situation. If the situation has lasted for more than two months, both the Customer and Atofio Kosmima are entitled to terminate the purchase with immediate effect.

12. PRODUCT SHIPMENTS AND AVAILABILITY

 • Parcels under € 29 are charged with shipping € 2.5 and cash on delivery of € 1.5
 • In remote areas the parcels will be received by the local ELTA
 • The parcels are sent by ACS, SPEEDEX or ELTA Courier, from Monday - Friday 9 a.m. - 3 p.m. For deliveries in the afternoon or Saturday there is an extra charge.
 • For parcels outside Greece there is a different charge per case.[FA1] 

The products are shipped within 24 hours if they are immediately available in the store and delivery is made from 1 to 3 working days. If the product is a piece of jewelry and the phrase "Upon Order" is written in its description, it means that the product has been sold out and it will be received by you within 30 days. If the product is a watch and the description "Upon order" is written in its description, it means that there is probably a stock in the appropriate dealership and it will be picked up by you within 30 days. In case your order cannot be executed due to force majeure (bad weather conditions, strikes, lack of product from the company, etc.), we will contact you, using the information you will have provided us when submitting your order, in order to tell us whether or not you wish to complete it.

13. PAYMENT METHODS

You can choose one of the following payment methods according to your needs:

1. Cash on delivery

Payment for your order is made upon delivery and receipt of the products at the address you indicate.

2. Payment via PAYPAL.

Selecting PayPal as your payment method redirects you to the platform's website. PayPal is a secure and widespread way to pay and transfer money electronically. A prerequisite is that you have created your personal account on the PayPal platform (www.paypal.com), which retains your card / account details and does not disclose them to the company. This way you avoid entering your credit card or account details in every transaction. All you need to do is remember your personal PayPal password.

3. Deposit to a Bank Account in one of the following account numbers:

NATIONAL BANK

ΙΒΑΝ: GR7401101640000016400958423

Beneficiary: PREKAS ELEYTHERIOS

ALPHA BANK

IBAN: GR1401403470347002002007215

Beneficiary: PREKAS ELEYTHERIOS

EUROBANK

IBAN: GR9102604080000820200092548 

Beneficiary: PREKAS ELEYTHERIOS - MATHIOPOYLOY ANASTASIA

PIRAEUS BANK 

IBAN: GR2501717250006725138755416

Beneficiary: PREKAS ELEYTHERIOS

In the case of a bank deposit, you must send us by e-mail the deposit document, in which your name must be written.

4. Payment & Collection from the store

Payment for your order is made upon receipt of the products in one of our physical stores, after your contact with Atofio Kosmima.

14. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTIONS

This agreement is governed by the laws of Greece. Any disputes shall primarily be settled by agreement after discussions with Atofio Kosmima customer services.

In the event that any provision of these Terms of Use is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms and Conditions of Use, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

15. CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms and Conditions of Use should be sent to us at info@atofiokosmima.gr.

16. PAYMENT IN ADVANCE

For orders where the jewelry specifically made for the customer (eg wedding rings), in order to start the manufacturing process we need a deposit of at least 20% of the value of the products. Once the manufacturing process is completed, the products are kept in one of our stores or sent to the customer through a transport company. If a customer doesn't recieve this order for more than 3 months and there's no further communication with our stores, the jewelry gets melted and the order is canceled.