Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Και Απορρήτου (GDPR)

Εμπιστευτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα Atofio Kosmima θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Γι’ αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας. Όταν μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα ή όταν εμείς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα χρησιμοποιούμε πάντοτε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική αυτή, θα πρέπει να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας και να μην κάνετε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων» και του Νόμου 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις). Το Atofio Kosmima εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Επίσης, ο χρήστης των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση καταχώρησης στον ιστότοπό μας στοιχείων αναληθών, παράνομων ή με οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλων για χρήση και δημοσίευση, αυτά θα διαγράφονται αμέσως. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία που αναληθώς υποβάλατε εκουσίως και την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο παρέχων τις πληροφορίες.

 

Τι Είναι Τα «Προσωπικά Δεδομένα»;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο  ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό σημείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά, όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας, καθώς και cookies.

Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Πώς συλλέγουμε ή λαμβάνουμε τα δεδομένα σας; (Μέγεθος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων)

Τo ηλεκτρονικό κατάστημα Atofio Kosmima δεν συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς οικειοθελώς για συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας e-mail, όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους ή όπου για να έχετε πρόσβαση σε κάποιες προσφορές μας θα πρέπει να γίνετε προηγουμένως μέλος του Atofio Kosmima. Οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Σας γνωρίζουμε ότι για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα του Atofio Kosmima ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Επομένως, είναι σαφές ότι η συλλογή και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας πραγματοποιείται μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για τη δημιουργία ενός λειτουργικού ιστότοπου, καθώς και για την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών του καταστήματός μας, και πάντοτε μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες η προηγούμενη επίτευξη εν επιγνώσει συγκατάθεσης δεν καθίσταται δυνατή για πραγματικούς λόγους και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται βάσει νομοθετικών διατάξεων ή εκπλήρωσης εννόμου συμφέροντος μας, όπως η επιτυχής ολοκλήρωση καθ΄ έκαστης σύμβασης αγοραπωλησίας.

 

 • Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όταν για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ζητάμε τη συγκατάθεση σας, τότε ως νομική βάση χρησιμοποιείται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που απαιτούνται για την εκπλήρωση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενος είναι το υποκείμενο των δεδομένων (πελάτης – χρήστης), τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για τις πράξεις επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.

Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση μίας νομικής υποχρέωσης, στην οποία υπόκειται το Atofio Kosmima, τότε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση, ενώ αν απαιτείται η επεξεργασία για την προάσπιση ενός έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας τότε τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 

 

 • Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλύτερη αγοραστική σας εμπειρία (άμεση παράδοση προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με βάση τις ανάγκες σας). Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς: (Ι) διαχείριση των παραγγελιών σας στην ιστοσελίδα μας, (II) ανάπτυξη στατιστικών για το εμπόριο και διεξαγωγή έρευνας αγοράς, (III) δημιουργία και διαχείριση αρχείου πελατών, (IV) εκτέλεση λειτουργιών για τη διαχείριση των πελατών και την προσφορότερη εξυπηρέτησή τους, (V) επιλογή πελατών για την εκτέλεση ερευνών και προσφορών, VI) συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας και (VIΙ) αποστολή προσφορών και διαφημιστικών μηνυμάτων.

 

 • Χρονική διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από το Atofio Kosmima καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

-        Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

-        Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση (π.χ. ολοκλήρωση παραγγελίας).

-        Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

-        Επίσης θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας έχετε δώσει με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας.

 

Cookies

Επίσης, μπορούμε να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση cookies, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας. Δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή στα δεδομένα αυτά.

Ειδικότερα, τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Είναι μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα μεταδοθούν στη συνέχεια στον ιστότοπό μας. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Εμείς χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου μας από τους επισκέπτες του.

Τα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα προσωρινά "session" cookies και τα μόνιμα "persistent" cookies. Τα προσωρινά (session) cookies αποθηκεύονται προσωρινά σαν αρχεία του υπολογιστή σας, αλλά διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε τον browser ή φύγετε από τον ιστότοπό μας. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον χρήστη και τις κινήσεις του στο site μας. Τα μόνιμα (persistent) cookies αποθηκεύονται σαν αρχεία στον υπολογιστή σας και παραμένουν εκεί αν κλείσετε τον browser, εκτός αν τα διαγράψετε. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, ή προς εξακρίβωση προσωπικών στοιχείων. Τα cookies δε φθείρουν και δε βλάπτουν τον υπολογιστή, προγράμματα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies. Έχετε δικαίωμα στην απενεργοποίηση των cookies το οποίο μπορείτε να το καθορίσετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Παρόλα αυτά η απενεργοποίησή τους μπορεί να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου μας.

Τύποι Cookies:

1.      Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας, καθώς σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς.
Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου μας.

 1. Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα συγκεκριμένα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατό να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν αποδεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό του. Τα συγκεκριμένα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (persistent, από 1 ημέρα έως 1 χρόνο).

Παραδείγματα: PHP application cookie, PHP session cookie, frontend_cid, session_id, frontend, popup_newsletter

 1.  Cookies Απόδοσης

Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και τη βελτίωση της λειτουργικότητας, καταγράφοντας ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Αυτά τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session), αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα (persistent).

Παραδείγματα: Ga, Gat, utm, utma, utmc, zlcmid, atuvs

 1. Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Με τα cookies κοινωνικής δικτύωσης μπορείς να συνδεθείς στα κοινωνικά σου δίκτυα (πχ Facebook - Twitter - YouTube - Instagram) και να μοιραστείς εκεί περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας. Τα διαφημιστικά cookies (τρίτων μερών) συλλέγουν πληροφορίες που συμβάλλουν στην καλύτερη εξατομίκευση των διαφημίσεων. Αυτά τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) αλλά για μεγάλο χρονικά διάστημα (persistent).

Παραδείγματα: fbcsrf

Cookies Τρίτων Μερών Που Χρησιμοποιούμε Σε Αυτόν Τον Ιστότοπο[FA1] 

Τα cookies των Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μας ενημερώνουν για το πόσοι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, καθώς και για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Αν παρόλα αυτά δεν το θέλετε αυτό, μπορείτε να ζητήσετε από τη Google να μη σας περιλαμβάνει στα στατιστικά της, στην σελίδα: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών (πχ facebook, instagram κλπ) μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπο μας.

Κατά καιρούς, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων των συνεργατών, των διαφημιστών και των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής και δεν υπέχουμε καμία ευθύνη για τις εν λόγω πολιτικές.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις εν λόγω πολιτικές πριν από την υποβολή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων στους εν λόγω ιστότοπους.

Επίσης, ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να γνωρίζετε ότι μας κοινοποιείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας στη σχετική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σχετική πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να ελέγξετε την πολιτική τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούνται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτό το πλαίσιο.

 

Καλάθι Και Σύγκριση Προϊόντων:

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στη σελίδα μας για να αποθηκεύσουμε τα προϊόντα στο καλάθι σας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό και να τα βρίσκετε εύκολα όποτε ξαναμπαίνετε στη σελίδα. Τέλος, χρησιμοποιούμε cookies για τα προϊόντα που επιλέγετε για να συγκρίνετε, καθώς και για προσωποποιημένες διαφημίσεις. Στόχος μας είναι η δική σας διευκόλυνση κατά τη χρήση του Atofio Kosmima.

 

Η Ασφάλεια Των Προσωπικών Σας Δεδομένων και η Ασφάλεια των Συναλλαγών

Η διαδικτυακή κίνηση μεταξύ του ιστοτόπου μας και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένο και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή, καθώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Απαιτούμε, δυνάμει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττουν ακριβώς το ίδιο.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς σήμερα, για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία συμπεριλαμβάνει μία διαδικασία, κατά την οποία οι πληροφορίες που αποστέλλονται από έναν χρήστη σε έναν εξυπηρετητή κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται μόνο από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Επιπροσθέτως, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται και από έναν μηχανισμό, ο οποίος εξακριβώνει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχθεί κατά την μεταφορά. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να κρυπτογραφήσουμε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παρέμβαση τρίτων προσώπων σε αυτές, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους μέσω του Διαδικτύου. Τα SSL βγαίνουν σε κλίμακες, 40-bit, 128-bit και 256-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Το Atofio Kosmima για ασφαλείς συναλλαγές χρησιμοποιεί την κλίμακα SSL 256-bit, με πιστοποίηση από την GeoTrust, μία από τις κορυφαίες εταιρίες στην κρυπτογράφιση δεδομένων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Atofio Kosmima χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL 128-bit (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς συναλλαγές. [FA2] 

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας ενημερώνει ότι δύναται να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων του, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από ορισμένη εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη. Σε περίπτωση που ο χρήστης αποστείλει οποιοδήποτε αίτημα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό είναι απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αιτούμενη ενέργεια. Το περιεχόμενο αυτό δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και σε νόμιμη αρχή, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος είναι προσβλητικό ή επιζήμιο για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τρίτους (τρίτοι χρήστες, προμηθευτές κλπ).

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λαμβάνοντας όλα τα προσήκοντα μέτρα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία αφού τα λάβει, χρησιμοποιεί αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Λόγω του ότι η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, το Atofio Kosmima δεν δύναται να εγγυηθεί  την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Οι διαβιβάσεις δεδομένων γίνονται με δική σας ευθύνη και συνιστούν ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Επίσης, η ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς.

Σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σας ενημερώνουμε ότι κάθε φορά που εισέρχεστε σε σελίδα που πρόκειται να γίνει συναλλαγή στοιχείων ή προσωπικών δεδομένων, παρουσιάζεται ένα λουκετάκι στην οθόνη σας, που βεβαιώνει ότι η συναλλαγή σας προστατεύεται. Το Atofio Kosmima δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, εφόσον πληροφορίες σχετικά με τράπεζες και χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες δεν αποθηκεύονται. Τα προσωπικά σας δεδομένα όπως το όνομα σας ή το e-mail σας χρησιμοποιούνται μόνο για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις προσφορές μας και μόνο έαν το δηλώσετε.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Atofio Kosmima με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των Χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται με απόλυτη ασφάλεια και μόνο εξουσιοδοτημένα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτές.

 

Τα Δικαιώματα Και Οι Επιλογές Σας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Atofio Kosmima παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις ή και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό. Επίσης, ο κάθε χρήστης (Υποκείμενο των δεδομένων) αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του έχει τα εξής δικαιώματα:

 

 • Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε, καθώς και τα μέσα προστασίας.

 

 • Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, επιβεβαίωσης (ή διάψευσης) αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και λήψης αντιγράφου των δεδομένων αυτών. Σας γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση για τα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η παροχή αυτών των πληροφοριών (π.χ. σε περίπτωση αιτήματος για επιπλέον αντίγραφα).

 

 • Δικαίωμα διόρθωσης/ επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/και να τα συμπληρώσετε αν δεν είναι πλήρη.

 

 • Δικαίωμα διαγραφής

Το δικαίωμα αυτό είναι γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη». Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς, εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας τουλάχιστον για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το εν λόγω δικαίωμα σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Αυτό ισχύει στις περιπτώσεις που προβλέπονται περιοριστικά στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και είναι οι εξής:

 • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, από εσάς) για μια χρονική περίοδο που παρέχει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητάει τον περιορισμό της χρήσης τους.

 

 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή το ηλεκτρονικό κατάστημα Atofio Kosmima) δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εδραίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

 • Το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι που προβάλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.

 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Μπορείτε να καταργήσετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή σας ή να αρνηθείτε τη λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης. Είναι ευκολότερο να το κάνετε πατώντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» («Unsubscribe») σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κοινοποίηση που σας αποστέλλουμε. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω. Αν επιθυμείτε να αρνηθείτε την κατάρτιση προφίλ, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στην ύπαρξη εννόμου συμφέροντος ή σε καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

 

 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα μετακίνησης, αντιγραφής ή μεταφοράς δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση δεδομένων που εσείς έχετε παράσχει και η επεξεργασία βασίζεται σε κάποια σύμβαση ή τη συγκατάθεσή σας και η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

 

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Eάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, Email: contact@dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

 

Για την επεξεργασία των αιτημάτων σας, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν εκτελείτε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα πολύ συχνά και με προφανή πρόθεση κατάχρησης, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα διοικητικό τέλος ή να απορρίψουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

Το Atofio Kosmima είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 101 Περιστέρι

E-mail: info@atofiokosmima.gr

 

Σε κάθε περίπτωση, το ηλεκτρονικό κατάστημα Atofio Kosmima διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου.


PRIVACY POLICY

 

 

INTRO AND SUMMARY

 

Your privacy is important to Atofio Kosmima (“Atofio Kosmima” or “we”). In this policy, we want to inform you about how we process your personal data and about your rights. Personal data is any information that can be connected to you as a private person, for example name and contact information.

In short, this is why we process your data

·        To the extent necessary for handling and delivering your order.

·        To communicate with you and answer your questions.

·        To give you offers and inspiration both by newsletters, text message and by targeted marketing in social media, and other media online and offline.

·        To ask you about Atofio Kosmima and your experience with us.

·        To remind you of an abandoned shopping cart and to provide our picture wall feature.

·        To create and maintain a customer account (incl. features such as favorites).

·        To comply with mandatory law (e.g. consumer and accounting law).

 

You have several rights according to data protection law. For example you always have a right to object against marketing.

 

Do you want to know more? Please read our detailed explanations below.

 

Below you can read more about how, why and for how long period we process your personal data.

 

WHO IS RESPONSIBLE FOR THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA?

 

Atofio Kosmima is responsible for the processing of your personal data. Please note also that our payment provider(s) process personal data collected through our site upon purchase and are independently responsible for their processing.

 

If you want to contact us regarding our processing of your personal data, please contact us at info@atofiokosmima.gr.

 

Our postal address is …………., 121 35, Athens, Greece.

 

WHO CAN GAIN ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA?

 

Your personal information is processed primarily by Atofio Kosmima. We will never sell your personal data. In some cases, we share your personal data in order to fulfil our obligations to you in a good and efficient manner:

·        ­In order for us to ensure that you pay us, our payment provider(s) will gain access to your personal data.

·        ­In order for us to deliver your goods to your home address or to a postal agent, and to handle any returns or changes, we will share your personal data with a carrier.

·        ­To collect and publish your reviews on our website we share your personal data with the supplier that provide the technical solution to collect and publish such reviews.

·        ­To market relevant products and to make our website as relevant as possible we share your personal data with those providing us with a marketing service including such as Google and Facebook.

·        We will share your personal data with IT suppliers that process the personal data on behalf of us as processors to assist us with IT-services.

 

If you want more detailed information about who we share your personal data with, please feel free to contact us.


HOW CAN YOU AFFECT OUR PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA?

 

According to data protection legislation, you are entitled to a variety of rights to affect our processing of your personal data. Read more below.


RIGHT TO WITHDRAW CONSENT AND TO OBJECT TO PROCESSING

 

You have a right to, entirely or partly, withdraw a given consent for the processing of your personal data. Your withdrawal will have effect from the time of your withdrawal.

 

You have the right to object to our processing of your personal data. You always have a right to object to marketing from us, such as newsletters.

 

The right to object generally is applicable when the processing is based on a balance of legitimate interests. Read more about what this means in the tables below. In some cases however, the right to object does not exist (e.g. since we must store your personal data). If we can show compelling legitimate reasons for the processing that weigh heavier than your interests and fundamental rights or if it is for the purpose of determining, practicing or defending legal claims you never have a right to object to the processing.


RIGHT TO BE INFORMED AND RIGHT TO ACCESs

 

You have the right to obtain confirmation as to whether or not we are processing personal data concerning you. You can gain access to the personal data and obtain a copy of the personal data processed by us. You should be aware that we may charge a reasonable fee for the administrative costs involved in providing this information (eg upon request for additional copies).


RIGHT TO RECTIFICATION

 

You have a right to obtain rectification of any inaccurate personal data concerning you and to ask us to have incomplete personal data completed.


RIGHT TO ERASURE (“THE RIGHT TO BE FORGOTTEN”) AND RESTRICTION OF PROCESSING

 

Under certain circumstances, you have a right to request erasure of your personal data. This is the case for example where the personal data is no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, or you withdraw your consent on which the processing is based and where there is no other legal ground for continuance of the processing.

 

You also have a right to request that Atofio Kosmima restrict its processing of your personal data. That is the case for example when the accuracy of the personal data is contested by you, or the processing is unlawful, and you oppose the erasure of the personal data and instead requests restriction of its use.


RIGHT TO LODGE A COMPLAINT TO A SUPERVISORY AUTHORITY

 

If you consider that your rights are violated in any way, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

 

You may do this in particular in the EU/EEA member state of your habitual residence, place of work or of an alleged infringement of the applicable data protection laws. In Greece, the supervisory authority is the Personal Data Protection Authority (www.dpa.gr). Telephone: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Email: contact@dpa.gr, Postal Address: 1-3 Kifissias Avenue, PC 115 23, Athens. This right is without prejudice to any other administrative or judicial remedy.


RIGHT TO DATA PORTABILITY

 

You have a right to ask us to transfer certain of your personal data we have about you to another company (data portability). This right applies to personal data that you have provided us in a structured commonly used, machine-readable and interoperable format if:

·        The processing is based on consent or on a contract.

·        The processing is carried out by automated means.

 

In exercising your right to data portability, you have the right to have personal data transmitted directly from Atofio Kosmima to another controller, where technically feasible.

 

REGARDING THE EXERCISE OF YOUR RIGHTS

To process your requests, we may ask for confirmation of your identity.

If you exercise any of the above rights too often and with obvious intent to abuse, we may charge you an administrative fee or refuse to process your request.

 

HOW AND WHY DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

 

We process personal data that you have chosen to share with us.

In order for us to carry out your purchase, for example to be able to deliver the product, we need to process your personal data. We also need to process your personal data to comply with statutory or other requirements, such as the accounting law's requirement to save data and consumer protection laws. If you do not provide us with personal data for these purposes, we will not be able to complete your purchase with us.

Please note that also our payment provider(s) process personal data in order to administrate your payment of the order. Our payment provider(s) is independently responsible for such processing. Our payment provider(s) also allow you to choose an easier way to make a purchase by automatically filling in your personal data or to be remembered at your device.

 

In order to manage your customer account, we process your personal data for the performance of our contract with you. If you do not provide us with personal data for this purpose, we will not be able to provide you with your customer account.

 

COOKIES

 

WHAT IS A COOKIE?

 

A cookie is a small text file that is saved on your computer when visiting a website. Atofio Kosmima uses the information for statistical purposes, to track visitor activity on the page, and to improve and personalize the website user experience. There are two types of cookies - persistent and session cookies.

 

1. Persistent cookies remain on visitor’s computer for a set amount of time. 

2. A session cookie is stored on visitor’s computer for the duration of time they browse a website. As soon as the web browser is closed, the session cookie is deleted.

 

HOW ARE COOKIES USED?

 

Atofio Kosmima uses cookies to improve and tailor the website for optimal user experience. Examples of functions affected by cookies include: order fulfilment, login, and your shopping cart. Cookies also save certain information that helps us target your preferences, in order to provide you with the most relevant ads and offers.


Persistent cookies are used to e.g. save potential personal settings that you have chosen when browsing atofiokosmima.gr, so that you can skip this step on consecutive visits. Session cookies are used to collect statistics on website usage.

By using Atofio Kosmima website and/or by accepting our Terms and Conditions of Use, you are agreeing to the use of cookies. Please note that if you choose to not accept cookies, you will not be able to place an order at atofiokosmima.gr. Additional site functionality may also be limited.

 

If you choose to not accept cookies, you may turn off cookies under the security settings on your browser. Also note that you can manually delete cookies from your hard drive at any time.   

 

HOW DO I REMOVE COOKIES?

 

If you do not wish to use cookies, these can be turned off under the Settings tab on your web browser (see browser’s Help pages for more information). Cookies from other sites can also be deleted from your browser. 

 

WHAT COOKIES ARE USED AT atofiokosmima.gr?

 

BASIC FUNCTIONALITY:

 

Atofio Kosmima e-commerce platform set cookies in order for basic functionality of the site to work- check out, shopping cart etc. 


Typekit by Adobe - a cookie is set in order to show font and custom design

 

ADVERTISING & MARKETING:

 

Bing Ads- a cookie is set to customize the ad content and optimize the advertising on Bing


Google Adwords - a cookie is set to customize the ad content and optimize the advertising on Google


Facebook Ads - a cookie is set to customize the content of Facebook’s ad program

Google Dynamic Remarketing - used for remarketing

 

ANALYSIS SERVICES:


Google Tag Manager - used for handling tracking on the site


Google Analytics - the following cookie is set by Google Analytics which we use in order to get an idea of how customers use the site. We anonymize IP and transaction - ID.

 
Pingdom - a cookie is set to measure the loading time of the site


Hotjar - a cookie is set to analyze how the visitor moves around on the site 


Sitegainer - a cookie is set in order to be able to perform A/B testing on the site. The cookie determines which version of the site the visitor will see and allows the visitor to see the same version each time visiting the site

 

APPLICABLE LAW

 

In any case, the online store Atofio Kosmima reserves the right to change the terms of protection of personal data after informing visitors / users and within the applicable legal framework.